Regulamin strony

Supreme Box


REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ CATERINGU DIETETYCZNEGO SUPREME BOX

I. WPROWADZENIE 

 1. Serdecznie witamy na stronie naszego Serwisu Internetowego udostępnianego pod adresem internetowym: www.Supremebox.pl, prowadzonego i stanowiącego własność firmy Joker Service Michał Brząkalski, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Franciszkańskiej 173/14, NIP: 7262288129, REGON 101370405 (zwany dalej:” Właścicielem”)
 2. Niniejszy Regulamin cateringu określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty email, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

II.DEFINICJE

REGULAMIN – niniejszy regulamin serwisu internetowego. 

STRONA INTERNETOWA – serwis internetowy należący do usługodawcy dostępny pod adresem www.Supremebox.pl.

UŻYTKOWNIK/KLIENT – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w lub korzysta z innych Usług dostępnych w Supreme Box. 

WŁAŚCICIEL/SPRZEDAWCA – podmiot udostępniający niniejszym stronę internetową, mianowicie: przedsiębiorca Pan Michał Brząkalski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Joker Service Michał Brząkalski, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Franciszkańskiej 173/14, NIP: 7262288129, REGON 101370405.

UMOWA – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Klientem a Supremebox.pl, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

DIETA/ZESTAW – zestaw diet złożonych od 3 do 6 posiłków o łącznej kaloryczności od 1000 do 5000 kcal dostarczane klientowi na drugi dzień (w zależności od godziny złożenia zamówienia). Każdy posiłek jest osobno spakowany w plastikowe opakowanie metodą zgrzewania oraz dostarczany do Klienta w papierowej torbie.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane online lub telefonicznie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży zestawu Supreme Box ze Sprzedawcą.

DANIE – posiłek spakowany w plastikowy pojemniki metodą zgrzewania i przystosowany do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych po uprzednim usunięciu lub nacięciu folii. Pojemniki nie są przystosowane do podgrzewania w piekarnikach i piecach.

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

NEWSLETTER – usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na złożenie zamówienia dotyczącego otrzymywania na podany adres e-mail lub numer telefonu bezpłatnych informacji pochodzących od Właściciela, dotyczących strony internetowej;  

FORMULARZ KONTAKTOWY – kwestionariusz dostępny na stronie internetowej, który umożliwia natychmiastowe wysłanie wiadomości do Właściciela strony internetowej;

FORMULARZ REJESTRACJI – kwestionariusz dostępny na stronie internetowej umożliwiający rejestrację i utworzenie Konta na stronie internetowej;

KONTO – oznaczony indywidualną nazwą lub loginem oraz hasłem zbiór zasobów na stronie internetowej, w którym gromadzone są dane Użytkownika;

WARUNKI – zbiór wszystkich postanowień m.in. ogólnych warunków, zasad polityki prywatności, plików cookies, regulaminu korzystania ze sklepu internetowego oraz wszelkich innych warunków, znajdujących się na stronie internetowej, które dotyczą określonych funkcji, własności lub promocji, jak również obsługi klienta.

KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U.2020 poz.1740).

III. POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do stworzenia i dowiezienia zestawu na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. 
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Supreme Box w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, jego przeznaczeniem oraz treścią Regulaminu. Ponadto w taki sposób, aby uszanować dobra osobiste, dane osobowe oraz prawa autorskie i własność intelektualną Sprzedawcy, innych Klientów oraz osób trzecich.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Supreme Box w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach i na zasady określonych w Polityce Prywatności opublikowanej w Serwisie Supreme Box. Polityka Prywatności zawiera podstawy prawne, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Supreme Box plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Mając na uwadze, iż korzystanie z Supreme Box jest całkowicie dobrowolne, również podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce Prywatności (dane niezbędne do zawarcia umowy oraz ustawowe obowiązki Sprzedawcy). 
 4. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu Internetowego podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki w tym podatek VAT.

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Imię i nazwisko – Weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach
 2. Adres e-mail – Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu, kończącym się abonamencie, trudności z dostawą produktu oraz kontakt w sprawie informacji zwrotnej dotyczącej jakości świadczonej
 3. Numer telefonu – Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu, kontaktu w razie trudności z dostawą produktu, w sprawie kończącego się abonamentu oraz w sprawie informacji zwrotnej dotyczącej jakości świadczonej usługi
 4. Adres dostawy – Dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę

IV. ZAKRES WARUNKÓW

 1. Właściciel zapewnia dostęp do zawartości strony internetowej, zgodnie z poniższymi Ogólnymi warunkami.
 2. Zawartość i dane publikowane na stronie internetowej mają charakter informacji dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.
 3. Właściciel ma prawo zamieszczania treści reklamowych, które stanowią integralną część serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z dostępu i usług oferowanych na stronie internetowej, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na Ogólne warunki.

V. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. Strona internetowa jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki internetowe. Nie wymaga się żadnych szczególnych właściwości urządzenia końcowego Użytkownika.
 2. Po zaakceptowaniu Warunków, Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać, bez dokonywania zmian w treści, zawartość niniejszej strony internetowej, pod warunkiem, że:
  1. treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie, w celach niekomercyjnych;
  2. każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw autorskich lub dane dotyczące autora treści;
 3. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii, stanowiących część strony internetowej.
 4. Użytkownicy mogą korzystać ze strony internetowej jedynie w poszanowaniu przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i odpowiednich przepisów prawa cywilnego.
 5. Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej:
  1. w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;
  2. jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo sposób, zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;
  3. do celów związanych z wyrządzeniem szkody dzieciom lub prób wyrządzenia im jakiejkolwiek szkody;
  4. do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania lub używania treści niezgodnych z Ogólnymi warunkami;
  5. do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak również jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM;
  6. do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie z reklamami (adware) lub inny szkodliwy program lub zbliżone kody komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać lub zagrażać funkcjonowaniu jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo niekorzystne wpływać lub zagrażać Użytkownikowi.

VI.ZAMÓWIENIE PRODUKTU

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia poprzez Serwis Internetowy wyboru Produktu na konkretną ilość dni oraz dostaw, zgodnie z ofertą cateringu opisaną w zakładce Diety. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie nowych Produktów nie stanowi zmiany Regulaminu. 
 3. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień: 
  1. telefonicznie pod numerem +48 732 979 000, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00;
  2. drogą elektroniczną na adres supremeboxcatering@gmail.com przez 7dni w tygodniu 24 godziny na dobę;
  3. za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę;
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, a w przypadku Zamówień składanych za pośrednictwem formularzy Zamówień dostępnych w Supreme Box również posiadanie Konta Klienta oraz zalogowania się do niego. 
 5. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, w celu złożenia Zamówienia Klient, po zalogowaniu się do swojego Konta Klienta dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Usługodawcę w Supreme Box, określając lub wybierając rodzaj programu dietetycznego, kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu oraz okres czasu przez który Produkt będzie dostarczany (okres abonamentowy) lub wskazania Towaru oferowanego przez Usługodawcę w Supreme Box. Poza podaniem powyższych danych, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji Zamówienia w tym dane personalne oraz adres do dostawy.
 6. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki zamówienia, a w szczególności ilość oraz rodzaj Produktu, całkowitą cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym czasie dostawy Produktu. 
 7. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.
 8. Klient ma prawo zamówienia maksymalnie jednego Produktu jako zestaw próbny. Kolejne za-mówienia będą traktowane jako złożenie zamówienia na Produkt w regularnej cenie odpowiadającej cenie Produktu.

VII. METODY PŁATNOŚCI I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Ceny za zestaw cateringu dietetycznego podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Płatność za Zestaw Supreme Box musi zostać zrealizowana w całości przed realizacją zamówienia za cały okres jego trwania z góry. W przypadku korzystania z przelewu tradycyjnego – należy najpóźniej do godz. 12:00 w dzień poprzedzający termin realizacji zamówienia przysłać na supremeboxcatering@gmail.com  potwierdzenie jego realizacji. W przypadku braku potwierdzenia Konsultant ma prawo wstrzymać dostawy do momentu zaksięgowania wymaganej kwoty na koncie, bądź do momentu wpłynięcia potwierdzenia przelewu wygenerowanego z konta bankowego Klienta.
 2.  Płatności za zestaw odbywają się w systemie online przez: system T-pay (BLIK, przelew, karta kredytowa lub debetowa, portfele elektroniczne), przelewem tradycyjnym, na rachunek bankowy 87 1050 1461 1000 0092 6496 5873, prowadzony w Supreme Box przez Bank ING. Sprzedawca nie przyjmuje płatności w formie gotówki.  
 3. W przypadku braku płatności Sprzedawca może odstąpić bez konsekwencji od realizacji zamówienia. 
 4. Po wypełnieniu formularza zamówienia na stronie www.supremebox.pl lub odbyciu rozmowy telefonicznej z konsultantem Supreme Box, do Klienta zostaje wysłane mailowo lub SMS-owo potwierdzenie przyjęcia zamówienia z systemu „Masterlife.pl”. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera szczegóły zamówienia m.in.: dane osobowe, wybraną dietę, okres umowy, adres dostawy oraz informacje o płatności. Mailowe potwierdzenie zamówienia jest podstawą do dokonania przez Klienta płatności na nr. rachunku wymieniony w pkt. 2 niniejszego paragrafu. W odpowiedzi na maila Klient zobowiązany jest przysłać potwierdzenie wpłaty przed pierwszą dostawą.
 5. Otrzymanie przez Klienta Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji i obowiązkiem opłacenia lub niezwłocznego odwołania zamówienia przez Klienta. Nieopłacenie przez Klienta przesłanego rachunku/faktury i brak informacji o odwołaniu zamówienia upoważnia Sprzedawcę do dochodzenia od Klienta zapłaty za złożone zamówienie w sposób powszechnie prawem przewidziany.
 6. Zamówienia można składać z min. jednodniowym wyprzedzeniem w dni robocze (telefonicznie w godzinach 08:00-16:00 a poprzez serwis internetowy przez całą dobę), z zastrzeżeniem, że, np.:  zamówienia złożone w poniedziałek do godziny 12:00 zostaną zrealizowane następnego dnia, tj.: we wtorek a zamówienia złożone w poniedziałek po godzinie 12:00 zostaną zrealizowane najwcześniej w środę. 
 7. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego opłata i zaksięgowanie wpłaty w terminie nie późniejszym niż 1 dzień roboczy poprzedzające pierwszą dostawę do godz. 12:00.
 8. Potwierdzenie przelewu w przypadku wpłaty wykonanej za pośrednictwem przelewu bankowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: supremeboxcatering@gmail.com. W przypadku braku potwierdzenia wpłaty ze strony klienta zamówienie może nie zostać rozpoczęte we wskazanym w zamówieniu terminie. Godzina 12:00 w ww. punkcie jest terminem niepodważalnym i nieprzekraczalnym.
 9. Klient nie może zmienić adresu dostawy po godzinie 12.00 w dniu roboczym poprzedzającym dostawę, w przypadku gdy adres zostanie zmieniony po godzinie 12.00, Usługodawca dostarczy Produkt na podany wcześniej adres (adres podany przed godziną 12.00). Usługodawca informuje, że możliwość zmiany adresu dostawy istnieje także w sobotę (wyłącznie mailowo lub poprzez panel klienta w serwisie internetowym), z zastrzeżeniem zachowania czasu zmiany określonego w poprzednim zdaniu.
 10. W przypadku soboty i niedzieli Produkt dostarczany jest na dwa dni. Istnieje możliwość Zamówienia Produktu tylko na sobotę. W niedzielę dostawy nie są realizowane. Zamówienia weekendowe jak i niedzielne dostarczane są w sobotę od 01:00 do 07:00 rano.
 11. Dostawa jest realizowana przez firmy działające na jego zlecenie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte lub niezrealizowane zlecenie spowodowane wypadkiem losowym, złymi warunkami atmosferycznymi, wydarzeniami nie możliwymi do przewidzenia i zapobiegnięcia.
 12. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Klient jest każdorazowo informowany o braku możliwości realizacji dostawy pod podany adres.
 13. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu w opisie Produktu informuje Klienta o przedziałach czasowych w których możliwa jest dostawa. Dostawa Produktu w Dniu roboczym odbywa się w godzinach od 01:00 do 07:00.
 14. Dostawa Produktu odbywa się w miarę możliwości w przedziale czasowym preferowanym przez Klienta, ale nie później niż do godziny 07:00. Dostawy realizowane są w godzinach nocnych. Klient ma możliwość wskazania maksymalnego czasu do dostawy diety.
 15. Nie ma możliwości realizacji dostaw na konkretną godzinę.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy    złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje    rozpatruje Sprzedawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.
 2.  Złożona reklamacja powinna zawierać: 
  1. identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), 
  2. przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. 
  3. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w nie później niż w ciągu 14 .

IX. USTAWOWE UPRAWNIENIA KONSUMENTA

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przyznano następujące uprawienia do skorzystania z   pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
  1. zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy; 
  2. zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą; 
  3. uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.   
  4. Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

X. COOKIES

 1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: „cookies” do zbierania informacji o dostępie Użytkownika strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfona) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb użytkownika.
 2. Pliki cookies to fragment informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzeniu użytkownika, w celu przechowywania a czasem śledzenia informacji   dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika. 
 3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany . Są one wówczas zachowywane przez dłuższy czas.
 4.  Wszystkie pliki cookies, występując na stronie internetowej, są ustalane przez właściciela. 
 5. Wszystkie pliki cookies, używane przez mniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującymi prawem Unii Europejskiej. 
 6. Większość użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptują pliki cookies. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
 7. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja  cookies jest ustawiona aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
 8.  Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej. 
 9. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzenia sesję, w tym: 
  1. tworzenia specjalnej sesji logowania dla użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczone w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
  2. rozpoznawania użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową co pozwala na identyfikacje liczby unikalnych użytkowników, Którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;
  3. rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej;
  4. rejestrowanie informacji z urządzenia użytkownika, tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania śledzenia Użytkownika witryny;
  5. dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;
  6.   zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla użytkowników. 

XI. NEWSLETTER

 1.  Istnieje możliwość subskrybowania  Newsletteru, poprzez podanie adresu email lub numeru telefonu i wyrażenie zgodę na przetwarzanie danych osobowych użytkownika, celu utrzymywania od właściciela informacji handlowych oraz marketingowych, drogą mailową lub za pomocą wiadomości SMS. 
 2. Poprzez newsletter, wysłany drogą e-mailową lub za pomocą wiadomości SMS, właściciel i formuje użytkownika o najnowszych ofertach np. nowościach, promocjach lub wyprzedażach. 
 3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera, klikając w link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość email na adres kontakt@supremebox.pl.

XII. FORMULARZ KONTAKTOWY

 1.  Użytkownik może wpisać swoje dane kontaktowe, wypełniając specjalny formularz przewidziany do kontaktu z Właścicielem, treść wiadomości i akceptując ich wysyłkę do Właściciela.
 2.  Pozostawienie danych kontaktowych oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez Właściciela podanych w Formularzu Kontaktowym danych osobowych. Właściciel będzie mógł użyć podanych danych kontaktowych, w celu wysłania ofert lub nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.

XIII. FORMULARZ REJESTRACJI

 1.  W ramach formularza rejestracji, Użytkownik może wpisać swoje dane osobowe, aby zarejestrować się jako zidentyfikowany Użytkownik na stronie internetowej i utworzyć swoje konto. 
 2.  Po zarejestrowaniu, gdy Użytkownik odwiedzi ponownie stronę internetową, będzie mógł zalogować się jako zidentyfikowany Użytkownik na swoje Konto. 
 3.  Po zalogowaniu na Konto, strona internetowa będzie dysponowała danymi osobowymi i kontaktowymi Użytkownika, podanymi podczas rejestracji lub w późniejszym okresie, które umożliwią sprawniejszy kontakt, przesył danych lub płatność za usługę lub towary, dostępne na stronie internetowej. 
 4.  Zarejestrowanie Użytkownika i w rezultacie zapisanie Jego danych osobowych oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez Właściciela danych osobowych Użytkownika, podanych w Formularzu Rejestracji 

XIV. POSZANOWANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Strona internetowa oraz jej treści mogą być chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami, związanymi z ochroną własności intelektualnej.
 2. Znaki, loga i inne spersonalizowane emblematy Właściciela, pojawiające się na stronie internetowej (zwane łącznie: „Znakami”), stanowią znaki towarowe Właściciela.
 3. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień, Użytkownik nie może wykorzystywać przez siebie, należących do Właściciela , Znaków: osobno, ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególnie wy informacjach prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych, marketingowych, w mediach , w materiałach pisemnych lub ustnych, w formie elektronicznej, w formie wizualnej ani w żadnej innej formie.

XV. OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Właściciel szanuje w pełni prywatność Użytkowników. Szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych informacji, jak również sytuacji, w których Właściciel może je ujawniać, znajdują się w zakładce Polityka prywatności. 

XVI. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Strona internetowa zawiera informacje o charakterze ogólnym. Nie ma na celu pośredniczyć w świadczeniu jakichkolwiek usług doradztwa profesjonalnego. Przed podjęciem czynności mających wpływ na sytuację finansową lub działalność gospodarczą Użytkownika należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą.
 2. Strona internetowa nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści, szczególności gwarancji bezpieczeństwa, bez błędność i, braku wirusów czy złośliwych kodów, gwarancji dotyczących poprawnego działania czy jakości. 
 3. Strona internetowa nie zapewnia żadnej rękojmi , wyraźnej lub dorozumianej, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, nienaruszenia praw autorskich, dostosowania, bezpieczeństwa i rzetelności informacji.
 4.  Użytkownik korzysta ze strony internetowej na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jej wykorzystania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze, moralne, lub inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu zaniedbań, w tym m.in. za utratę danych lub usług.
 5. Strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki zamieszczone na stronie internetowej, szczególnie jeśli prowadzą do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez osoby trzecie. 
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli strona internetowa jest z jakichkolwiek przyczyn tymczasowo lub długookresowo niedostępna.  
 7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane na stronie internetowej, ani też nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa transakcji lub komunikacji, prowadzonych za pomocą strony internetowej. 
 8. Pomimo podejmowania przez Właściciela największych starań, w kwestii zapewnienia dokładności i aktualności strony internetowej, mogą pojawić się niezamierzone przez Właściciela błędy, które Użytkownik, po ich wykryciu, proszony jest zgłaszać Właścicielowi. 
 9. Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, obejmując każdy typ istniejącej odpowiedzialności m.in. odpowiedzialności kontraktowej , deliktowej i każdej innej przewidzianej polskim lub zagranicznym porządku prawnym. 

XVII. STOSUNEK DO ZAWARTYCH UMÓW

Jeśli nie postanowiono inaczej, Ogólne warunki stanowią kompletną i wyczerpującą umowę pomiędzy Użytkownikiem i Właścicielem, dotyczącą korzystania ze strony internetowej, w zakresie treści w nich zawartych oraz zastępują wszelkie inne porozumienia, uzgodnienia i umowy dotyczące przedmiotu (treści) niniejszych Ogólnych warunków. 

XVIII. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązywać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym.
 2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, którego okręgu znajduje się siedziba Właściciela. 

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właścicielem strony internetowej zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszych Ogólnych warunków, w dowolnym momencie ich obowiązywania, zamieszczając ich zaktualizowaną wersję na stronie internetowej, które zaczynają obowiązywać Użytkowników od momentu ich publikacji, chyba że inaczej wskazano w zmodyfikowanych Ogólnych warunkach. 
 2. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z modyfikacjami Ogólnych warunków, o czym Właściciel poinformuje go, wysyłając do Niego wiadomość lub komunikat o zmianach Ogólnych warunków do zaakceptowania. 
 3. Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanych Warunków strony internetowej. 
 4. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.
 

Dziękujemy, że jesteś z Nami.

Zespół Supreme Box Catering Dietetyczny